Prípravné štúdium

Prípravné štúdium, navštevujú deti od 5 rokov. Štúdium vytvára základ pre rozvoj hudobných schopností a aktivít, ako sú spevácke, intonačné, rytmické, pohybové a percepčné (počúvanie hudby).

Kedy začať s hrou na hudobnom nástroji a aký si vybrať?

Pomerne často nám rodičia kladú túto otázku…
Niekto môže začať v štyroch rokoch, iný začne v ôsmich, alebo aj neskôr. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý vek je najideálnejší…

Prvé nástroje, ktoré deťom odporúčame sú sopránová zobcová flauta, alebo klavír. U týchto nástrojov je možné začať s hrou už vo veku štyroch rokov.

Ako u nás deti začínajú ?

Najmenším deťom, vo veku od 5 rokov sa venujeme v prípravnom štúdiu. Trvá jeden, maximálne dva roky. Dieťa sa zoznamuje s prvými notami, učí sa vnímať rytmus. Spoznáva výšku aj farbu tónu. Učiteľ spolu s dieťaťom prostredníctvom hier, kreslenia a jednoduchých rytmických cvičení nenásilne vstupujú do komplikovaného a zároveň jednoduchého sveta hudby.

Až po úspešnom absolvovaní prípravného štúdia môže dieťa pokračovať v základnom štúdiu.

Druhy štúdia v hudobnom odbore:

PRÍPRAVNÉ „A“ │ pre deti predškolského veku alebo žiakov 1. ročníka ZŠ;

po skončení prvého roku žiaci pokračujú v prípravnom štúdiu hudobného odboru, alebo sa zaraďujú do prípravného štúdia hudobného odboru; po skočení prípravného štúdia typu „A“ sa žiaci môžu uchádzať o prijatie do prvého ročníka základného štúdia hudobného odboru

PRÍPRAVNÉ „B“ │ pre žiakov od 6 alebo 7 rokov; trvá jeden rok

po skončení prípravného štúdia typu „B“ sa žiaci môžu uchádzať o prijatie do prvého ročníka základného štúdia hudobného odboru

ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník PRVÁ ČASŤ, prvý stupeň

trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie„

Cieľom prípravnej hudobnej výchovy je:

  • vyvolať tvorivú aktivitu žiaka a jeho radosť z objavovania krásy hudby
  • vychádzať z detskej mentality – hravosti, spontánnosti
  • prostredníctvom primeraného hudobného materiálu rozvíjať elementárne hudobné zručnosti, návyky, poznatky, predstavivosť a fantáziu
  • poskytovať základné informácie o hudbe a kultúrnom živote okolia