PANORÁMKA, nezisková organizácia

Našim krédom je správať sa zodpovedne, s rešpektom a úctou k spoločenstvu a okoliu, ktorého sa cítime byť súčasťou. Osobitne to platí v prípade výchovy a výučby detí. Je pre nás dôležité, aby sme ponúkali zákazníkom kvalitné a komplexné služby, ktoré rešpektujú potreby, všestranný rozvoj a zdravé sebavedomie detí.

Aj vďaka Vašej podpore môžeme byť užitočnejší. Ďakujeme!

1_Strana_NO
2_Strana_NO

Ťažiskom všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie Panorámka je pomáhať pri rozvíjaní osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie detí a mládeže, rovnako poskytovať priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry prostredníctvom mimoškolských vzdelávacích aktivít.

  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry;
  • poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti umenia a vyučovania cudzích jazykov;
  • služby na podporu regionálneho rozvoja;
  • konzultačné a vzdelávacie služby, aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť a prispejú k regionálnemu rozvoju;
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť;
  • pomoc občanom prostredníctvom poskytovania krátkodobej pomoci najmä pri opatere detí a starších osôb.

Zo získaných prostriedkov nezisková organizácia prispieva na materiálno-technické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu školských zariadení, detských centier, detských domovov, detí zo sociálne znevýhodnených rodín a pod. Ďalej na získavanie moderných učebných pomôcok, tiež na finančnú podporu výchovno-vzdelávacej činnosti a organizovanej mimoškolskej činnosti. Cieľovo je samostatným zámerom podpora a rozvoj zdravých stravovacích návykov a zdravého životného štýlu u detí v predškolskom veku.

Nezisková organizácia bola založená 12.11.2014 zakladacou listinou o založení neziskovej organizácie podľa z. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov a jej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie.