SZUŠ prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023

Súkromná základná umelecká škola

Jelšová 12, 040 22 Košice

oznamuje  rodičom

termín konania talentových prijímacích skúšok do hudobného odboru

KLAVÍR

27. máj 2022

od 16.00 hod. do 17.00 hod.

V školskom roku 2022/2023 otvárame štúdium pre : deti predškolského veku, pre žiakov základnej školy

Kritéria na prijatie do hudobného odboru:

♫ vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/
♫ hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/
♫ spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/

Počet prijatých žiakov je limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

Rodičov detí, ktorí zaslali elektronickú prihlášku v čase prerušenia školského vyučovania v školách budeme kontaktovať.

Účasť uchádzača je nutná v prítomnosti zákonného zástupcu.